Projekt realizuje Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “ETHNOS”.

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “ETHNOS” zarejestrowane zostało 20 października 2008 r. Głównym celem statutowym naszej organizacji jest działanie na rzecz stwarzania warunków do wszechstronnego, kulturalnego, artystycznego, intelektualnego, społecznego, duchowego i fizycznego rozwoju człowieka; nieskrępowanego kształtowania osobowości człowieka przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności oraz prawa do życia w nieskażonym środowisku przyrodniczym, rozumianym jako zespół naturalnych elementów ściśle ze sobą powiązanych, otaczających organizmy żywe i znajdujących się w ciągłej interakcji z człowiekiem

Członkami naszego Stowarzyszenia są artyści (malarze, muzycy, aktorzy), dziennikarze, pracownicy naukowi wyższych uczelni, filmowcy, operatorzy. Stowarzyszenie w swoich działaniach statutowych opiera się na umiejętnościach zawodowych i doświadczeniu członków i sympatyków. Twórcami i członkami stowarzyszenia są osoby, które od wielu lat zajmują się szeroko pojętą działalnością na rzecz zapobiegania dyskryminacji ze względu na pochodzenie, wyznanie, przynależność etniczną. Członkowie stowarzyszenia do tej pory współpracowali głównie z grupami zagrożonymi marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz z mniejszościami narodowymi Członkowie stowarzyszenia zajmują się także działalnością artystyczną (filmowcy, aktorzy, plastycy, muzycy), naukową (etnolodzy). Są pomysłodawcami i organizatorami różnorodnych działań od festiwali filmowych, muzycznych, wystaw, po badania naukowe w ogólnopolskich i europejskich programach badawczych.

Realizatorzy projektu:

Andrzej Białkowski
Piotr Wypych
Wiktoria Cascarino

 

Kontakt:
ul. Legionów 19 lok 18, 91-069 Łódź
e-mail: ethnos.lodz@gmail.com
tel. 042 661 42 81
ethnos.org.pl